Make your own free website on Tripod.com
guanumber guaname heavennum heavenname earthnum earthname binarycalc
1 Qian - Initiating 1 Qian - Heaven 1 Qian - Heaven 63
2 Kun - Responding 8 Kun - Earth 8 Kun - Earth 0
3 Zhun - Beginning 6 Kan - Cloud 4 Zhen - Thunder 34
4 Meng - Childhood 7 Gen - Mountain 6 Kan - Stream 17
5 Xu - Needing 6 Kan - Cloud 1 Qian - Heaven 58
6 Song - Contention 1 Qian - Heaven 6 Kan - Water 23
7 Shi - Multitude 8 Kun - Earth 6 Kan - Water 16
8 Bi - Union 6 Kan - Water 8 Kun - Earth 2
9 Xiao Xu - Little Accumulation 5 Kun - Wind 1 Qian - Heaven 59
10 Lu - Fulfillment 1 Qian - Heaven 2 Dui - Lake 55
11 Tai - Advance 8 Kun - Earth 1 Qian - Heaven 56
12 Pi - Hindrance 1 Qian - Heaven 8 Kun - Earth 7
13 Tong Ren - - Seeking Harmony 1 Qian - Heaven 3 Li - Fire 47
14 Da You - - Great Harvest 3 Li - Fire 1 Qian - Heaven 61
15 Qian - - Humbleness 8 Kun - Earth 7 Gen - Mountain 8
16 Yu - - Delight 4 Zhen - Thunder 8 Kun - Earth 1
17 Sui - - Following 2 Dui - Lake 4 Zhen - Thunder 38
18 Gu - - Remedying 7 Gen - Mountain 5 Xun - Wind 52
19 Lin - - Approaching 8 Kun - Earth 2 Dui - lake 48
20 Guan -- Watching 5 Xun - Wind 8 Kun - Earth 6
21 Shi He -- Eradicating 3 Li - Fire 4 Zhen - Thunder 37
22 Bi -- Adorning 7 Gen - Mountain 3 Li - Fire 41
23 Bo - Falling Away 7 Gen - Mountain 8 Kun - Earth 4
24 Fu - Turning Back 8 Kun - Earth 4 Zhen - Thunder 32
25 Wu Wang - Without Falsehood 1 Qian - Heaven 4 Zhen - Thunder 39
26 Da Xu - Great Accumulation 7 Gen - Mountain 1 Qian - Heaven 60
27 Yi - Nourishing 7 Gen - Mountain 4 Zhen - Thunder 12
28 Da Guo - Great Exceeding 2 Dui - Lake 5 Xun - Wood 51
29 Kan - Darkness 6 Kan - Water 6 Kan - Water 18
30 Li - Brightness 3 Li - Fire 3 Li - Fire 45
31 Xian - Mutual Influence 2 Dui - Lake 7 Gen -Mountain 14
32 Heng - Long Lasting 4 Zhen - Thunder 5 Xun - Wind 28
33 Dun - Retreat 1 Qian - Heaven 7 Gen - Mountain 15
34 Da Zhuang - Great Strength 4 Zhen - Thunder 1 Qian - Heaven 57
35 Jing - Proceeding Forward 3 Li - Fire 8 Kun - Earth 5
36 Ming Yi - Brilliance Injured 8 Kun - Earth 3 Li - Fire 40
37 Jia Ren - Household 5 Xun - Wind 3 Li - Fire 43
38 Kui - Diversity 3 Li - Fire 2 Dui - Lake 29
39 Jian - Hardship 6 Kan - Water 7 Gen - Mountain 10
40 Jie - Relief 4 Zhen - Thunder 6 Kan - Rain 20
41 Sun - Decreasing 7 Gen - Mountain 2 Dui - Lake 49
42 Yi - Increasing 5 Xun - Wind 4 Zhen - Thunder 35
43 Guai - Eliminating 2 Dui - Lake 1 Qian - Heaven 62
44 Gou - Encountering 1 Qian - Heaven 5 Xun - Wind 31
45 Cui - Bring Together 2 Dui - Lake 8 Kun - Earth 3
46 Sheng - Growing Upward 8 Kun - Earth 5 Xun - Wood 24
47 Kun - Exhausting 2 Dui - Lake 6 Kan - Water 19
48 Jing - Replenishing 6 Kan - Water 5 Xun - Wood 26
49 Ge -Abolishing the Old 2 Dui - Lake 3 Li - Fire 46
50 Ding - Establishing the New 3 Li - Fire 5 Xun - Wind 53
51 Zhen - Taking Action 4 Zhen - Thunder 4 Zhen - Thunder 9
52 Gen - Keeping Still 7 Gen - Mountain 7 Gen - Mountain 36
53 Jian - Developing Gradually 5 Xun - wood 7 Gen - Mountain 11
54 Gui Mei - Marrying Maiden 4 Zhen - Thunder 2 Dui - Lake 25
55 Feng - Abundance 4 Zhen - Thunder 3 Li - Fire 44
56 Lu - Traveling 3 Li - Fire 7 Gen - Mountain 13
57 Xun - Proceeding Humbly 5 Xun - Wind 5 Xun - Wind 27
58 Dui - Joyful 2 Dui - Lake 2 Dui - Lake 54
59 Huan - Dispersing 5 Xun - Wind 6 Kan - Water 22
60 Jie - Restricting 6 Kan - Water 8 Dui - Lake 50
61 Zhong Fu - Innermost Sincerity 5 Xun - Wind 2 Dui - Lake 30
62 Xiao Guo - Little Exceeding 4 Zhen - Thunder 7 Gen - Mountain 33
63 Ji Ji - Already Fulfilled 6 Kan - Water 3 Li - Fire 42
64 Wei Ji - Not Yet Fulfilled 3 Li - Fire 6 Kan - Water 21